Tuesday, 15 June 2010

Tao drop down list trong Excel

Muốn tạo data ở sheet khác thì làm như sau: Nhớ theo từng bước một nhé vì tôi cũng vừa hiểu cái này đc vài hôm.
B1- đặt dữ liệu ở sheet1
B2- Bôi đen phần dữ liệu đó
B3- Vào insert/vào name/ vào define/ trong names in workbook nên viết ngay là sheet1 sau đó ok.
B4- Sau đó muốn có droplist thì sang sheet2, chọn cột nào mà muốn làm droplist thì bôi đen cột đó rồi vào validation/ vào list và đánh vào ô là = sheet1 sau đó ok là xong.
Chúc thành công

Friday, 26 March 2010

Giau cong thuc trong Excel

B1: Chọn toàn bộ trang tính (Ô A00 í)
- Vô menu Format->Cells. . . & tiến hành bỏ chọn dấu kiểm tại ô Locked ( & cả ô Hiden nếu bị ai đó đã đánh dấu kiểm)
B2: Tiến hành khóa trang tính í lại: Vô menu Tool -> Protection->ProtectSheet
- Bạn khóa lại = mật khẩu của bạn; tôi ví du: 'CongThuc'
B3: Ghi macro có tên KhoaCongThuc như sau:
Code:
Sub KhoaCongThuc() ' KhoaCongThuc Macro ' Macro recorded 19/12/2006 by CFC   Cells.Select:      ActiveSheet.Unprotect   Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select   Selection.Locked = True:      Selection.FormulaHidden = True   ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub
B4: Gán cho macro này tổ hợp fím tắt (VD: CTRL+SHIFT+K)

/(/hư vậy, sau khi nhập CT vô ô nào đó trong trang tính; bạn chạy macro trên = tỗ hợp fím đã gán; Nếu xuất hiện CS hỏi mật khẩu thì bạn nhập 'CongThuc' đễ macro tiếp tục thực hiện ~ zì bạn muốn

Wednesday, 3 February 2010

Hiện số 0 thành dấu gạch ngang - trong Excel

1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?
2. Có cách nào làm cho file mình lập tự khoá lại ( yêu cầu pass) hoặc tự huỷ số liệu sau một khoảng thời gian do mình mặc định không các bạn?
thanks!
Câu 1 bạn chọn những cell đó kích phải chuột vào Format cell../ chọn Accounting rồi ok
Chúc vui

Ẩn cột, hàng trong Excel có điều kiện

Ẩn cột, hàng theo điều kiện trong Excel.
Về việc ẩn cột hoặc hàng thủ công trong Excel thì trong diễn đàn chúng ta đã có bài viết, vấn đề đặt ra là chúng ta cần ẩn hoặc hiện một số cột hoặc hàng nào đó theo điều kiện thì phải nhờ trợ giúp của lập trình VBA.
Ví dụ chúng ta muốn ẩn cột H nếu trong ô B4 chưa nhập dữ liệu, nếu nhập dữ liệu vào thì cột H tự động hiện ra.
Với đoạn mã VBA sau:
Sub HideColumnH()
If Range("B4").Value = 0 Then
Columns("H").EntireColumn.Hidden = True
Else
Columns("H").EntireColumn.Hidden = False
End If
End Sub
Khi chạy đoạn mã này sẽ thực hiện vấn đề trên như vẫn còn một bất tiện là chưa tự động hoàn toàn mà phải chạy (run) đoạn mã trên thì công việc mới được thực hiện.
Nếu bạn biết lập trình sự kiện (even) thì sử dụng đoạn mã sau:

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Range("B4").Value = 0 Then
Columns("H").EntireColumn.Hidden = True
Else
Columns("H").EntireColumn.Hidden = False
End If
End Sub

Với đoạn mã trên nếu ô B4 trống thì cột H sẽ tự động ẩn, bạn nhập dữ liệu vào ô B4 thì cột H tự động hiện ra và nếu bạn lại tiếp tục xóa dữ liệu trong ô B4 thì cột H lại tự động ẩn.
Có thể chỉnh sửa một chút để có thể ẩn hàng.Nếu muốn không cho lưu lại bảng tính của bạn với tên khác, cũng không cho lưu vào một nơi khác và đưa ra một cảnh báo nào đó.
nhấn Alt+F11 và nhấp đúp chuột vào mục ThisWorkbook trong khung nhập đoạn code sau đây vào cửa sổ VBA. Sau khi nhập xong, nhấn Alt+Q để trở về Excel, rồi lưu lại bảng tính:

Private Sub workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, _
Cancel As Boolean)
Dim lReply As Long
If SaveAsUI = True Then
lReply = MsgBox("cam phien, khong luu bang tinh nay voi ten khac duoc", vbQuestion + vbOKCancel)
Cancel = (lReply = vbCancel)
If Cancel = False Then Me.Save
Cancel = True
End If
End Sub

Sunday, 31 January 2010

Go bo chu "EDUCATION PRODUCT..." trong Autocad

Save lai duoi dang file .dxf roi save lai dwg

Thursday, 29 May 2008

Gan phu de vao phim

How to add permanent subtitle to a video with virtualdubmod


Download and install/extract Virtualdubmod.
If you don't have the subtitles create your own text subtitles with SubtitleWorkshop or Substation Alpha and then continue with this guide to add them permanent to the video.

Download Vobsub 2.23.
When you install VobSub be sure to select VobSub for Virtualdub and TextSub for Virtualdub and AviSynth under Plugins:


Set the Virtualdubmod folder:In Virtualdubmod open your video. (If a message popups that VBR audio stream detected just select NO)
Add the TextSub filter under Video->Filters.
Open the srt, sub(text), smi, ssa subtitle.
(If you have an idx/sub/ifo subtitle add the VobSub filter intead.)Set Video->Full Processing.
Set Video->Compression and select Divx or Xvid. Install DivX Codec or XviD Codec if you can't see the in the compression list.

And last save as a new AVI, File->Save AVI.
(If you want to convert directly to a VCD, SVCD or DVD MPEG2 frameserve to an mpeg encoder, read this guide.)


Problems
I can't install Vobsub. Vobsub wont work.
Try use latest VSFilter instead. Install it and then copy the VSFilter.dll to the plugins folder under the Virtualdubmod folder and rename it to VSFilter.vdf. Like c:\program files\virtualdubmod\plugins\VSFilter.vdf

VBR audio stream detected
Just select NO.

Can't see any DivX or XviD in the compression list
Install the DivX Codec or Xvid Codec.

Can't open the video
Identify the video codec with Gspot or avicodec. Then download and install that codec, usually DivX Codec or XviD Codec or try ffdshow(and enable VFW decoding)

The source image format is not acceptable (error code -2). Or other problems.
Read http://forums.virtualdub.org/index.p...ST&f=4&t=6608&