Wednesday, 3 February 2010

Hiện số 0 thành dấu gạch ngang - trong Excel

1. Muốn những cells có giá trị bằng không hiện thị " - ", mà không phải là " 0" hày " " (trống)?
2. Có cách nào làm cho file mình lập tự khoá lại ( yêu cầu pass) hoặc tự huỷ số liệu sau một khoảng thời gian do mình mặc định không các bạn?
thanks!
Câu 1 bạn chọn những cell đó kích phải chuột vào Format cell../ chọn Accounting rồi ok
Chúc vui

No comments: