Friday, 26 March 2010

Giau cong thuc trong Excel

B1: Chọn toàn bộ trang tính (Ô A00 í)
- Vô menu Format->Cells. . . & tiến hành bỏ chọn dấu kiểm tại ô Locked ( & cả ô Hiden nếu bị ai đó đã đánh dấu kiểm)
B2: Tiến hành khóa trang tính í lại: Vô menu Tool -> Protection->ProtectSheet
- Bạn khóa lại = mật khẩu của bạn; tôi ví du: 'CongThuc'
B3: Ghi macro có tên KhoaCongThuc như sau:
Code:
Sub KhoaCongThuc() ' KhoaCongThuc Macro ' Macro recorded 19/12/2006 by CFC   Cells.Select:      ActiveSheet.Unprotect   Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 23).Select   Selection.Locked = True:      Selection.FormulaHidden = True   ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub
B4: Gán cho macro này tổ hợp fím tắt (VD: CTRL+SHIFT+K)

/(/hư vậy, sau khi nhập CT vô ô nào đó trong trang tính; bạn chạy macro trên = tỗ hợp fím đã gán; Nếu xuất hiện CS hỏi mật khẩu thì bạn nhập 'CongThuc' đễ macro tiếp tục thực hiện ~ zì bạn muốn

No comments: